Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu společnosti MIROS, spol. s r.o.

 

čl. I - Základní ustanovení

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) společnosti MIROS, spol.sr.o., se sídlem Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha 2, IČO:25727567, DIČ: CZ25727567, jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 8573, (dále jen„Prodávající“),upravují vzájemná práva a povinnosti, vzniklé na základě kupní smlouvy (dále také jako „kupní smlouva“) mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále také jako „Kupující“) uzavírané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“),prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (dále také jako „internetový obchod“ nebo „e-shop“). Internetový obchod provozuje Prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.miros.cz.

2) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem(dále také jako „Kupující-spotřebitel“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že uzavírá smlouvu s Prodávajícím jako podnikatel.

3) Součástí VOP je reklamační řád (samostatně dále jako „Reklamační řád“), který upravuje práva Kupujícího z vadného plnění a ze záruky a postup při jejich uplatňování, přičemž VOP v této souvislosti obsahují i některá zvláštní práva Kupujících-spotřebitelů.

4) Nabídka zboží Prodávajícího není zavazujícím návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku a kupní smlouva je vždy uzavřena až přijetím objednávky Kupujícího.

5) Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího.

6) Ustanovení VOP jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

7) Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s obsahem VOP (včetně Reklamačního řádu), a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky, a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný, a že tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

8) Kupující-spotřebitel odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že mu byly předem poskytnuty veškeré informace v souladu s § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a měl možnost se s nimi seznámit na webu provozovaném Prodávajícím. Tyto informace, jakož i další zákonná práva spotřebitele, jsou uvedeny i v těchto obchodních podmínkách.

9) U tzv. metrového textilu je součástí plnění Prodávajícího i stříhání. Součástí plnění Prodávajícího může být na základě požadavku Kupujícího i dílčí úprava zboží šitím, přičemž vzhledem k rozsahu úprav zboží je toto plnění s odkazem na ustanovením § 2086 odst. 2 občanského zákoníku součástí předmětu uzavírané kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že výslovně souhlasí s plněním objednávkou specifikované úpravy zboží (střih; šití) a potvrzuje, že po Prodávajícím výslovně žádá, aby s plněním objednávky započal dnem obdržení a potvrzení objednávky Prodávajícím a je srozuměn, že tímto dnem Prodávající s plněním objednávky započal.Kupující bere na vědomí, že v případě úpravy zboží šitím podle přání Kupujícího je kupní cena zvýšena.

10) VOP (včetně Reklamačního řádu) jsou umístěny na internetových stránkách Prodávajícího a Kupující je obdrží také jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

 

čl. II - Sdělení vůči Kupujícím-spotřebitelům před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího), Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy;

b) neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění a neuzavírá smlouvy uzavřené na dobu neurčitou;

c) požaduje úhradu kupní ceny nejpozději při převzetím zboží Kupujícím, přičemž v případě stříhání či šití zboží je zpravidla vyžadována záloha či platba předem;

d) ceny zboží na webu provozovaném Prodávajícím jsou uváděny bez DPH i s DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem a jsou platné pouze pro smluvní vztah uzavíraný prostřednictvím internetového obchodu a nevztahují se na smluvní vztah uzavřený na pobočce Prodávajícího, tj. prodejně Miros, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 (Obchodní centrum DBK, dále jen „DBK“);

e) náklady na dodání zboží, které budou případně účtovány vedle kupní ceny, se liší podle poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, přičemž pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány;

f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, a jde-li o:

 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení musí být zasláno na adresu pobočky Prodávajícího: prodejna Miros, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, (DBK), příp. může Kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na webových stránkách Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží Kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

g) v souladu s § 1837 občanského zákoníku Kupující nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, zejména pokud se jedná o střih metráže dle specifikace Kupujícího nebo šití dle specifikace Kupujícího,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

h) odstoupí-li Kupující od smlouvy, odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží a částka k vrácení kupní ceny tedy může být snížena o to, oč se hodnota zboží snížila, zejména v případě vrácení zboží, které je neúplné, bylo znečištěno nebo jinak poškozeno či v případě sezónního zboží;

i) smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

j) v případě, že Kupující má stížnost, může tuto uplatnit na pobočce Prodávajícího na adrese Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, nebo na e-mail miros@miros.cz, příp. se lze obrátit se stížností   Českou obchodní inspekci, jakožto příslušný orgán státní správy.  

 

čl. III - Smlouva

A. Uzavření smlouvy

1) Prodávající přijme návrh na uzavření smlouvy v rámci e-shopu tím, že objednávku Kupujícího elektronickou cestou (na Kupujícím zadanou e-mailovou adresu) potvrdí. Před odesláním objednávky je Kupujícímu nabídnuta možnost zaslání bezplatného vzorku k seznámení se s vybraným zbožím v rozsahu materiálu a barevnosti, přičemž v případě přijetí této nabídky, bude vzorek zaslán na jím uvedenou adresu.

2) Před závazným činěním objednávky má Kupující právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tj. zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím (se zvolenou dopravou a způsobem úhrady ceny), a přijetím objednávky Prodávajícím; za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že objednané zboží v rozsahu materiálu a barvy zná.

3) Přílohou potvrzení objednávky je aktuální znění VOP a Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

4) Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a splnění souvisejících povinností, jakož i za účelem ochrany oprávněných zájmů Prodávajícího.

 

B. Cena

1) Ceny zboží na stránkách e-shopu jsou platné pouze pro smluvní vztah uzavíraný prostřednictvím internetového obchodu a nevztahují se na smluvní vztah uzavřený na pobočce Prodejce, tj. na prodejně Miros, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 (DBK). Všechny ceny jsou smluvní. V online e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

2) Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží a v této souvislosti zaplatit; to se však netýká případných poplatků za dopravné a dobírečné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Celková cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny je vždy uveden v košíku Kupujícího. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

3) Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím (nedojde k potvrzení objednávky), a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího.Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

4) Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou (nebo od smlouvy odstoupit), mj. pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod.; o takovémto postupu bude Kupující informován.

 

C. Předmět koupě

1) Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc-předmět koupě, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Předmětem koupě se rozumí:

    a) hotový výrobek, tj. kusové zboží,

    b) šitý výrobek dle Kupujícím zadaných parametrů,

    c) ustřižená metráž dle Kupujícím zadaných parametrů.

Dostupnost předmětu koupě (zboží), pokud je s ohledem na zahraniční dodavatele známa, je uvedena v detailu nabídky na stránkách e-shopu.

2) Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení, když za přípustnou odchylku v případu střihu metráže je považováno 10 cm. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, přičemž platí kupní cena uvedená na objednávce. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je srozuměn s tím, že vzhledem k technickým parametrům (rozlišení obrazovky PC) se barevný odstín nemusí plně shodovat s fotografií a není to vadou. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je obeznámen s vlastnostmi zboží (zejména materiál a barva) bez ohledu na to, zda využil nabídku bezplatného zaslání (poskytnutí) vzorku.

3) Prodávající splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno či jiným způsobem neumožní dopravci zboží předat.

4) Nepřevezme-li Kupující zboží, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 10 Kč za každý započatý den prodlení Kupujícího s převzetím zboží, jakož i náhrada souvisejících nákladů.

5) V případě, že Kupující zboží nepřevezme, sdělí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím e-mailu, že mu poskytuje k převzetí zboží na pobočce Prodávajícího (prodejna Miros, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4)dodatečnou lhůtu alespoň sedmi dnů, přičemž po marném uplynutí takové lhůty se má za to, že účastníci od kupní smlouvy shodně odstoupili. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího na úplatu za uskladnění zboží a na náhradu dalších souvisejících nákladů.

 

D. Platební podmínky a dodací podmínky

1) Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

    a) platba předem bankovním převodem

 • při objednávce hotového výrobku, tj. kusového zboží,
 • při objednávce stříhané metráže dle Kupujícím zadaných parametrů,
 • při objednávce šitého zboží dle Kupujícím zadaných parametrů;

    b) platba přes internetové rozhraní banky

 • při objednávce hotového výrobku, tj. kusového zboží,
 • při objednávce stříhané metráže dle Kupujícím zadaných parametrů,
 • při objednávce šitého zboží dle Kupujícím zadaných parametrů;

    c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce a Kupující hradí navíc tzv. dobírečné)

 • při objednávce hotového výrobku, tj. kusového zboží;

2) Prodávající si vyhrazuje právo dodat (předat) zboží Kupujícímu až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

    a) zaslání přepravní službou – ČR;

    b) osobní odběr na pobočce – prodejna Miros, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 (DBK);

3) Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému přepravce nenese Prodávající odpovědnost za opožděné dodání zboží.

4) Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí, kdy tyto jsou považovány za způsob potřebný pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

5) Nejde-li o dobírku, je zboží expedováno do tří dnů od úplného uhrazení kupní ceny, čímž je rozuměno připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Předmět koupě specifikovaný v čl. II, písm. h), bod 1), 2), resp.čl. III, bod 3 písm. b), c), je Prodávajícím expedován zpravidla do 20 dnů od úplného uhrazení kupní ceny, čímž je rozuměno připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6) Má-li Prodávající věc odeslat, je věc Kupujícímu-spotřebiteli odevzdána, jakmile mu věc předá dopravce. Kupujícímu-podnikateli je věc odevzdána předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.

 

E. Přechod nebezpečí škody

1) Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

2) Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

3) Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

 

F. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího.

1) Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti, resp. vlastnosti odpovídající obvyklému účelu zboží. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.Vadou je také právní vada zboží.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

2) Projeví-li se vada zboží dodaného Kupujícímu-spotřebiteli v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Prodávající odpovídá Kupujícímu-spotřebiteli zejména, že v době, kdy Kupující zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3) Práva z vadného plnění a postup při jejich uplatnění se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího, který je umístěn na webových stránkách Prodávajícího. Odpovědností Prodávajícího v souvislosti s vadným plněním není dotčena odpovědnost z poskytnuté záruky za jakost zboží.

 

Záruka za jakost

1) Není-li sjednáno (či uvedeno ze strany Prodávajícího) jinak, poskytuje Prodávající záruku za jakost zboží po dobu 12 měsíců. Je-li Kupujícím spotřebitel, poskytuje Prodávající záruku za jakost zboží alespoň po dobu 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí věci Kupujícím, přičemž byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Dojde-li k výměně reklamovaného zboží (nebo jeho části), začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

2) Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

3) Práva ze záruky a postup při jejich uplatnění se řídí Reklamačním řádem. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení (zaplacení) zboží.

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu

1) Kupující-spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta k odstoupení běží ode dne převzetí zboží, a jde-li o:

 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

2) Dle ustanovení § 1837 písm. d) a g) občanského zákoníku Kupující-spotřebitel nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zejména pokud se jedná o střih metráže dle specifikace Kupujícího nebo šití dle specifikace Kupujícího) a od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

3) Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese: Miros, spol. s r.o., Prodejna Miros,Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4(OC DBK), nebo na e-mailu: miros@miros.cz nebo eshop@miros.cz. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit také prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetové stránce www.miros.cz a Prodávající pak Kupujícímu-spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

4) Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. 

5) Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6) Rozhodne-li se Kupující-spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Prodávající pro urychlení vyřízení odstoupení doporučuje zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s nákupním dokladem a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

7) V případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží Kupující-spotřebitel, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

8) Zboží by měl Kupující-spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.  Pokud se jedná o zboží, jež z důvodu hygieny nelze poskytovat dále k prodeji (např. ručníky, osušky, ložní prádlo apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující-spotřebitel dodá zboží nepoužité v neporušeném originálním balení a nepoškozené, přičemž prací symbol je součást zboží.

9) Kupující-spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

10) V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Prodávající požadovat předložení průkazu k identifikaci (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

11) Kupující-spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující-spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího-spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

čl. IV - Ochrana osobních údajů

1) Prodávající jakožto správce osobních údajů Kupujících-fyzických osob (subjektů údajů) poskytuje v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „Nařízení“), subjektům údajů následující informace.

2) Právním základem (právním titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (v rámci které jsou osobní údaje prodávajícímu poskytovány), oprávněné zájmy Prodávajícího spočívající v evidenci smluvních (závazkových) vztahů a partnerů, jakož i plnění povinností Prodávajícího ve smyslu vedení účetnictví.

3) Účelem zpracování osobních údajů je evidence a naplňování smlouvy (včetně práv Kupujícího z vadného plnění a práv ze záruky), ochrana oprávněných zájmů Prodávajícího, přímý marketing,vedení účetnictví, archivace.

4) Osobní údaje mohou být Prodávajícím zpřístupněny těmto třetím osobám - příjemcům: zpracovatelům zpracovávajícím osobní údaje pro Prodávajícího na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, společníkům Podávajícího (jakožto obchodní společnosti) při plnění zákonných požadavků na sdělení informací, finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům veřejné správy.

5) Osobní údaje budou u Prodávajícího uloženy po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování (v souladu s trváním právního titulu pro zpracování údajů).

6) Kupující má jakožto subjekt údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů Prodávajícím tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen poskytnout potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou aktuálně zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně jejich kopie) a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů či kritéria použitá ke stanovení této doby, informace o právech subjektu údajů, informace o případném zdroji osobních údajů odlišujícím se od subjektu údajů, informace o případném automatizovanému rozhodování (včetně profilování), informace o případném předávání osobních údajů do zahraničí nebo mezinárodní organizaci a informace o souvisejících zárukách ve prospěch subjektu údajů.
 • Právo na opravu osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat o výmaz osobních údajů, zejména pokud již byl naplněn účel zpracování nebo odpadl jeho důvod, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má (v případech stanovených Nařízením) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména při dalším zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a při zpracování pro účely přímého marketingu.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, má (za podmínek dle Nařízení) subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje a právo, aby osobní údaje byly předány jinému správci.
 • Právo na ochranu údajů (jejich integritu a důvěrnost). V této souvislosti bere subjekt údajů na vědomí, že Prodávající přijal vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému či protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení, poškození nebo pozměnění osobních údajů.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

čl. V - Závěrečná ustanovení

1) Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2) Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí verze v českém jazyce.

3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.9.2020 a ruší předchozí znění obchodních podmínek e-shopu Prodávajícího, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího, provozovnách Prodávajícího a na internetových stránkách na adrese www.miros.cz.

 

 

 

Miroslav Joza

jednatel MIROS, spol. s r.o.

Zpět do obchodu